Regulamin / Dane osobowe - SprawdzonyWarsztat.pl - Znajdź najlepszego mechanika w okolicy

Regulamin Serwisu Internetowego www.sprawdzonywarsztat.pl

§1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.sprawdzonywarsztat.pl. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie Sprawdzony Warsztat.
 2. Każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.
 3. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Sprawdzony Warsztat.
 4. Ramy prawne przetwarzania przez Sprawdzony Warsztat danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.
 5. Ramy prawne przetwarzania przez Sprawdzony Warsztat danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:
  1. RODO;
  1. UŚUDE;
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – zwana dalej UoPWISP.

§2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Użytkownik Zarejestrowany – oznacza Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie i posiadającego własny Profil.
 3. Sprawdzony Warsztat/Usługodawca 
 4. Baza Danych – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Sprawdzony Warsztat, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Sprawdzony Warsztat (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.
 5. Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Sprawdzony Warsztat, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 6. Profil – zbiór informacji na temat Użytkownika oraz podejmowanych przez niego działań w Serwisie umieszczony w Serwisie w formie konta zakładanego przez Użytkownika w drodze rejestracji.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.sprawdzonywarsztat.pl umieszczoną na serwerze Sprawdzony Warsztat, zawierającą:
  1. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji;
  1. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem lokalizacji przedsiębiorców i instytucji na mapie miast;
  1. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych produktów i usług klientów Sprawdzony Warsztat prowadzących w ramach działalności gospodarczej ich sprzedaż w sklepach internetowych bądź stacjonarnych;
  1. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukanie bazy artykułów opublikowanych w serwisie Sprawdzony Warsztat.
 8. Kontrahent – podmiot prowadzący sklep internetowy lub prezentujący swoje towary lub usługi w ramach Oferty handlowej, współpracujący z Sprawdzony Warsztat.
 9. Oferta handlowa – produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisie Sprawdzony Warsztat.
 10. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.sprawdzonywarsztat.pl.

§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. Sprawdzony Warsztat w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o Ofertach handlowych lub towarach ze sklepów internetowych publikowanych w Serwisie, przejście na witryny internetowe sklepów, których towary lub Oferty handlowe są wyświetlane w serwisie Sprawdzony Warsztat;
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych w Serwisie;
  1. umożliwia stworzenie własnego Profilu Użytkownika;
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach;
  1. umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym, aby dodane przez nich opinie były publikowane w Serwisie w pierwszej kolejności, powyżej opinii innych Użytkowników;
 2. Serwis Sprawdzony Warsztat nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w Serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o Ofertach handlowych oraz produktach ze sklepów internetowych swoich Kontrahentów.
 3. Sprawdzony Warsztat dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Sprawdzony Warsztat były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu lub dostępności danego towaru lub Oferty handlowej, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej sklepu, z którego dana oferta lub towar pochodzi lub skontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego dana oferta lub towar pochodzi. Sprawdzony Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w informacjach o towarze lub Ofercie handlowej prezentowanych w serwisie Sprawdzony Warsztat oraz na stronie internetowej Kontrahenta lub sklepu internetowego.
 4. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Kontrahentem odbywa się na warunkach odrębnie określonych przez Kontrahenta oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sprawdzony Warsztat nie odpowiada za treść Ofert prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Sprawdzony Warsztat;
  1. za realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika u Kontrahenta;
  1. z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Kontrahenta umowy kupna – sprzedaży towaru, treści Oferty handlowej, lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa;
  1. za jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność towarów, a także prawdziwość i rzetelność informacji o towarach lub Ofercie handlowej, prezentowanych w serwisie Sprawdzony Warsztat przez Kontrahentów.

§4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 1. Sprawdzony Warsztat w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:
  1. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
  1. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez formularz kontaktowy
  1. możliwość zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez formularz kontaktowy
 2. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję poprzez formularz kontaktowy.
 3. Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Sprawdzony Warsztat.

§5

Zasady korzystania z serwisu

 1. Sprawdzony Warsztat upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  1. posiadanie konta e-mail lub konta w serwisach Facebook lub Google+ (w przypadku chęci założenia przez Użytkownika Profilu);
  1. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Sprawdzony Warsztat.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Sprawdzony Warsztat i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Sprawdzony Warsztat lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Sprawdzony Warsztat prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Sprawdzony Warsztat w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Sprawdzony Warsztat zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. Sprawdzony Warsztat zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Sprawdzony Warsztat nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6

§7

Dodawanie opinii

 1. Opinie dotyczące przedsiębiorstwa lub instytucji, których wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 2. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.
 3. Dodawanie opinii przez Użytkowników jest możliwe bez logowania, ale wówczas takie opinie są publikowane poniżej opinii Użytkowników Zarejestrowanych i zalogowanych w serwisie.
 4. Opinie wystawione przez zalogowanego Użytkownika Zarejestrowanego są automatycznie opatrywane jego imieniem i pierwszą literą nazwiska podanym przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu.
 5. Opinie wystawione przez Użytkownika innego niż zalogowany Użytkownik Zarejestrowany są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.
 6. Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 8. Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 9. Sprawdzony Warsztat ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 10. Opinie dotyczące przedsiębiorstw i instytucji są prezentowane w Serwisie przez okres, w którym przedsiębiorca lub instytucja są zarejestrowane w CEIDG lub KRS. Po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź zgłoszeniu przez podmiot rezygnacji z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, opinie jego dotyczące są przechowywane w Bazie Danych bez prezentacji w Serwisie do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź rezygnacja z prezentacji wizytówki, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu opinie są całkowicie usuwane z Bazy Danych.

§8

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Sprawdzony Warsztat o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez Sprawdzony Warsztat wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 2. W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.
 3. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie i aktywację Profilu, przy czym:
  1. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym poprzez samodzielne usunięcie Profilu;
  1. w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wprowadzonego przez Sprawdzony Warsztat po dacie rejestracji Profilu, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu;
  1. Usunięcie Profilu przez Użytkownika nie powoduje zaprzestania publikacji opinii Użytkownika zamieszczonych przez niego wcześniej w Serwisie;
  1. Sprawdzony Warsztat zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Użytkownika Zarejestrowanego jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.

§9

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 1. Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez formularz kontaktowy.
 2. Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Sprawdzony Warsztat pod kątem autentyczności.

§10

Odpowiedzialność

 1. Sprawdzony Warsztat nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  1. za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  1. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  1. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  1. za skutki udostępnienia Profilu lub loginu i hasła do Profilu osobom trzecim.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sprawdzony Warsztat nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Sprawdzony Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku Sprawdzony Warsztat nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§11

Statystyki

Sprawdzony Warsztat zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§12

Postanowienia dotyczące plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies.

§13

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Sprawdzony Warsztat, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
  1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża
  1. Użytkowników Zarejestrowanych, w zakresie danych udostępnionych Sprawdzony Warsztat formularz kontaktowy.
  1. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych Sprawdzony Warsztat formularz kontaktowy.
 2. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  1. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sprawdzony Warsztat w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Sprawdzony Warsztat w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. w celu realizacji obowiązków prawnych Sprawdzony Warsztat wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 3. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia przez Sprawdzony Warsztat usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. w celu realizacji obowiązków prawnych Sprawdzony Warsztat wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO
 4. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez Sprawdzony Warsztat na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez Sprawdzony Warsztat z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
 5. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych Sprawdzony Warsztat.
 6. Odbiorcami danych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych Sprawdzony Warsztat. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Sprawdzony Warsztat.
 7. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez Sprawdzony Warsztat bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG – do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Sprawdzony Warsztat obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
 8. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Sprawdzony Warsztat obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
 9. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Sprawdzony Warsztat ma prawo żądania od Sprawdzony Warsztat dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sprawdzony Warsztat: poprzez formularz kontaktowy.
 11. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Sprawdzony Warsztat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Sprawdzony Warsztat przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Sprawdzony Warsztat stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Sprawdzony Warsztat są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§14

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać za pomocą formularza. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Sprawdzony Warsztat rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Sprawdzony Warsztat zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2021 r.